Vazdimet History of Vazdimet Timeline

History of Vazdimet

The complete and unabridged history of Vazdimet.

Era of Fillimet

19999 EFT 0 EFT

Fillimet Era

Era of Vazdimet

1 EVT and beyond

The current spacefaring Era of Vazdimet

Powered by World Anvil